Menu

موسسات تاکسیرانی Menu

به منظور ايجاد تمرکز و هماهنگي و نظارت بهينه بر امور تاکسيراني و ارائه خدمات با انواع سرويس‌هاي تاکسي به شهروندان و انجام امور مربوط به حمل و نقل عمومي مسافر درون‌شهري که صرفاٌ در حيطه وظايف شهرداري‌ها مي‌باشد. به شهرداري‌ها (سازمان و يا واحد تاکسيراني) اجازه داده مي‌شود تا نسبت به واگذاري بخشي از امور مربوط به حمل و نقل درون‌شهري به اشخاص حقوقي تحت عنوان شرکت‌هاي تعاوني و خصوصي و به نمايندگي از شهرداري (سازمان و يا واحد تاکسيراني) در چهارچوب ضوابط مربوطه اقدام نمايند.